Thiện và Ác truyện tranh Kinh Thánh

Hy sinh, chieán tranh, söï caùm doã, phaûn boäi, hy voïng , söï cöùu chuoäc

Đức Chúa Trời đã chọn để giới thiệu chính Ngài cho nhân loại, không qua các nguyên tắc, khái niệm, hay giáo lý; nhưng thông qua những câu chuyện về lời tiên tri, chiến tranh, lòng thương xót, sự phán xét, phép lạ, cái chết, sự sống và sự tha thứ.

Cuốn sách tuyệt vời này sẽ đưa bạn lướt qua Kinh thánh theo trình tự thời gian, kể lại các sự kiện chính ở định dạng truyện tranh minh họa dễ hiểu.

Đọc ngay!
English Good and Evil

Chương 1

Lúc bắt đầu. Adam và Eve.

English Good and Evil

Chương 2

Câu chuyện của Abraham và Isaac.

Chapter 3

Chương 3

Môi-se và con cái Israel.

Chapter 4 G&E Comic book

Chương 4

Di cư từ Ai Cập và 10 điều răn.

Chapter 5

Chương 5

Vương quốc.

Good and Evil Chapter 6

Chương 6

Bộ của Ê-li.

Good and Evil Chapter 7

Chương 7

Lời tiên tri của Chúa Kitô.

Good and evil Chapter 8

Chương 8

Tân Ước. Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu Kitô.

Chapter 9 of good and evil

Chương 9

Bộ đầu. Phép lạ của Chúa Giêsu.

Good and evil comic bible

Chương 10

Các giáo lý và dụ ngôn của Chúa Giêsu.

Good and Evil comic book

Chương 11

Chúa bị đóng đinh của Chúa Giêsu.

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

Chương 12

Các Tông Đồ và Hội Thánh đầu tiên.

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

Chương 13

Vào tất cả thế giới. Truyền giáo.

Xem một bộ phim trực tuyến miễn phí về Chúa Giêsu.