நல்லது மற்றும் தீமை

இறுதி காமிக் புத்தகம் செயல் பைபிள்

இந்த கதை ஒரு பழைய புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டது அது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையானது. நான் உங்களுக்கு சொல்லபோகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மைதான்.

கடவுள் மனிதகுலத்துடன் இணைந்து செயல்படும் கதை இது.

இப்போது படியுங்கள்!
Good and Evil

அதிகாரம் 1

ஆரம்பம்

Good and Evil

அதிகாரம் 2

ஆபிரகாம்

Chapter 3

அதிகாரம் 3

மோசே

Chapter 4 G&E Comic book

அதிகாரம் 4

யாத்திராகமம்

Chapter 5

அதிகாரம் 5

ராஜ்யம்

Good and Evil Chapter 6

அதிகாரம் 6

எலியா

Good and Evil Chapter 7

அதிகாரம் 7

கிறிஸ்துவின் குறித்து தீர்க்கதரிசனங்கள்

Good and evil Chapter 8

அதிகாரம் 8

புதிய ஏற்பாடு

Chapter 9 of good and evil

அதிகாரம் 9

ஆரம்பகால ஊழியம்

Good and evil comic bible

அதிகாரம் 10

அற்புதங்கள், அடையாளங்கள்

Good and Evil comic book

அதிகாரம் 11

பஸ்காவும் கிறிஸ்துவின் பாடுகள்

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

அதிகாரம் 12

உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஆரம்பகால சபை

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

அதிகாரம் 13

சர்வ உலகத்த்திற்கு

இயேசுவைப் பற்றிய இலவச ஆன்லைன் திரைப்படத்தைப் பாருங்கள்.