Zvakanaka Nezvakaipa

Nhongonya Yemitakunanzva Yemitambo Inobva Mubhaibheri

Nhoroondo ino inotaurwa murugwaro rwakare rwune zviuru zvemakore.

Iyi ndiyo nhoroondo yaMwari achishanda nerudzi rwevanhu.

Verenga zvino!
English Good and Evil

Chikamu 1

Mavambo

English Good and Evil

Chikamu 2

Abhurahamu

Chapter 3

Chikamu 3

Mozisi

Chapter 4 G&E Comic book

Chikamu 4

Ekisodho

Chapter 5

Chikamu 5

Umambo

Good and Evil Chapter 6

Chikamu 6

Eriya

Good and Evil Chapter 7

Chikamu 7

Chiporofita ChaKirisitu

Good and evil Chapter 8

Chikamu 8

Rugwaro Rwesungano Itsvat

Chapter 9 of good and evil

Chikamu 9

Ushumiri Hwokutanga

Good and evil comic bible

Chikamu 10

Minana neZvirahwe

Good and Evil comic book

Chikamu 11

Paseka Nekutambudzwa KwaKirisitu

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

Chikamu 12

Kumuka Kwevafi Nekereke Yokutanga

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

Chikamu 13

Kumuka Kwevafi Nekereke Yokutanga

Ona bhaisikopo repamhepo remahara rinotaura nezvaJesu.