QHOVZOO THIAB QHOVPHEM
Phau Vajluskub uas muaj cov duab zoo tshaj plaws no, nrhiav nyeem tau hauv koj tsav lus lawm:

Kev teev hawm, kev ua tsov rog, kev sim siab, kev ntxeev siab, kev cia siab, kev txhiv lub txim

Vajtswv xaiv yuav qhia Tustswv tus kheej rau tibneeg ntiajteb tsis yog siv tus txhooj ntawm kev coj, kev xav los yog feem kev txawj ntse, tab sis yog qhia los ntawm tej lus qhia tshwm,xws li tsov rog, kev hlub tshua, tej xwm txheej txuj ci, kev tuag, txoj sia thiab kev zam txim.
Nov yog zeeg num kev txhiv lub txim ntawm Vajtswv uas yeej tau qhia raws caij raws nyoog ua ntu zus puag thaum Chivkeeb txog ntua Tshwmsim, leej twg uas txeev nyeem txeev pom phau ntawv (Marvel Comic book) yeej yuav nyiam tus moj yam thiab kev sau kev kos duab heev.
Phau Vajluskub muaj duab no yog “Kev zoo thiab Kev phem” uas tau txais kev nyiam heev, muaj nyob hauv koj tsav lus lawm, Phau ntawv uas zoo tshaj plaws no, yuav qhia koj paub txog Vajluskub raws qib duas tau zoo, qhia txog tej xwm txheej tseem tseem ceeb nrog rau cov duab, hauv qab cov duab yuav qhia piav txog nws zaj, yog li ntawd koj muaj cuab kav yuav nrhiav tshooj, thiab nqi Vajluskub uas tias qhov lus qhia ntawd nyob qhov twg, Phau ntawv kos duab feem xyuam muaj txog 320 nplooj qhia txog feem ntiag Vajluskub uas thwv leej heev.
Nyem qhov phau ntawv cover saum toj no mus download tau tag nrho phau ntawv. Pdf cov ntaub ntawv, los yog nyem thiab saib tus neeg tshooj hauv qab no.

Zoo thiab phem phau ntawv dab neeg Phau Ntawv Cover. Cebuano phau ntawv dab neeg phau Vajluskub. Christian phau ntawv dab neeg phau ntawv nyob rau hauv Cebuano hom lus. Nyeem Vajtswv zaj dab neeg los ntawm Chivkeeb mus rau Tshwmsim.

Nyem qhov phau ntawv cover saum toj no mus download tau tag nrho phau ntawv. PDF cov ntaub ntawv, los yog nyem thiab saib tus neeg tshooj hauv qab no.

This site accelerated by the cdn77 network.