સારું અને ખરાબ

ધ અલ્ટીમેટ કોમિક બુક એક્શન બાઇબલ

આ વાર્તા હજારો વર્ષ જૂનું, જૂની પુસ્તકમાં કહેવામાં આવી છે. જે શબ્દો હું તમને જણાવવા જઈ રહ્યો છું તે સાચું છે.

આ ભગવાનની કથા છે, જે માનવજાત સાથે કામ કરે છે.

હવે વાંચો!
English Good and Evil

અધ્યાય ૧

પ્રારંભ

English Good and Evil

અધ્યાય ૨

અબ્રાહમ

Chapter 3

અધ્યાય ૩

મૂસા

Chapter 4 G&E Comic book

અધ્યાય ૪

નિર્ગમન

Chapter 5

અધ્યાય ૫

રાજ્ય

Good and Evil Chapter 6

અધ્યાય ૬

ઇલીજા

Good and Evil Chapter 7

અધ્યાય ૭

ખ્રિસ્તની ભવિષ્યવાણી

Good and evil Chapter 8

અધ્યાય ૮

નવું કરાર

Chapter 9 of good and evil

અધ્યાય ૯

પ્રારંભિક સેવા

Good and evil comic bible

અધ્યાય ૧૦

ચમત્કાર અને દંતકથાઓ

Good and Evil comic book

અધ્યાય ૧૧

પાસ્ખાપર્વ અને યાતના

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

અધ્યાય ૧૨

પુનરુત્થાન અને પ્રારંભિક ચર્ચ

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

અધ્યાય ૧૩

અધ્યાય ૧૩ બધા વિશ્વ માટે

ઈસુ વિશે એક નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન મૂવી જુઓ.