Maayo ug Dautan Gilarawang Biblia

Sakripisyo. Gubat. Pagtintal. Pagbudhi. Paglaum. Pagtubos.

Ang Dios mipili sa pagpaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, dili pinaagi sa mga prinsipyo, mga hunahuna, o doktrina; apan pinaagi sa mga estorya sa propesiya, gubat, kalooy, paghukom, mga milagro, kamatayon, kinabuhi, ug pagpasaylo.

Kini ang plano sa Dios sa pagtubos gisugid sa hinan-ay nga paagi gikan sa Genesis ngadto sa Pagpadayag. Kadtong anad sa basahong Marvel Komiks ganahan pag-ayo niining klasik, taas og kalidad, nga buhat sa arte.

Kining kahibulongang basahon modala kaninyo latas sa Biblia sa hinan-ay nga paagi, nga nagasugid pag-usab sa literal nga mga panghitabo diha sa sayon-sabton nga porma sa gilarawang basahong komiks.

Basaha Karon!
English Good and Evil

Kapitulo 1

Ang sinugdan. Si Adan ug Eva.

English Good and Evil

Kapitulo 2

Ang istorya ni Abraham ug si Isaac.

Chapter 3

Kapitulo 3

Si Moises ug ang mga anak sa Israel.

Chapter 4 G&E Comic book

Kapitulo 4

Exodo gikan sa Egipto, ug ang mga 10 sugo.

Chapter 5

Kapitulo 5

Ang gingharian.

Good and Evil Chapter 6

Kapitulo 6

Ang pangalagad ni Elias.

Good and Evil Chapter 7

Kapitulo 7

Nga mga panagna ni Kristo.

Good and evil Chapter 8

Kapitulo 8

Ang Bag-ong Tugon. Juan nga Bautista. Si Jesus-Kristo.

Chapter 9 of good and evil

Kapitulo 9

Sayo sa ministeryo. Ang mga milagro ni Jesus.

Good and evil comic bible

Kapitulo 10

Ang mga pagtulun-an ug mga sambingay ni Jesus.

Good and Evil comic book

Kapitulo 11

Ang Paglansang sa Krus ni Jesus.

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

Kapitulo 12

Ang mga Apostoles ug unang simbahan.

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

Kapitulo 13

Ngadto sa tibuok nga kalibutan. Pag-ebanghelyo.

Pagtan-aw sa usa ka libre nga sine sa online bahin ni Jesus.